Yleiset ehdot

Käyttämällä palveluamme (näissä ehdoissa "palvelu" tai "Vakuutustarjous.com") hyväksyt palvelumme käyttöehdot.

 1. Henkilöasiakkaalla tarkoitetaan palvelussamme yksityishenkilöä, jolla on suomalainen henkilötunnus. Ilman suomalaista henkilötunnusta ei ole mahdollista saada vakuutustarjouksia palvelumme kautta.
 2. Palvelun käyttäjän täytyy olla täysi-ikäinen käyttääkseen palvelua.
 3. Palvelun käyttäjä saa käyttää palvelua vain omien vakuutusten kilpailuttamiseen ja vertailuun.
 4. Kilpailutuksessa saa käyttää vain omia tietojaan.
 5. Väärien tietojen antaminen sekä tarjouspyyntöjen lähettäminen ilman tosiasiallista kilpailutustarkoitusta on kiellettyä. Kilpailutuksen käynnistäminen ei velvoita hyväksymään yhtäkään saatua tarjousta.
 6. Vakuutustarjous.com ei ole vakuutusten ostopalvelu, vaan vakuutustarjousten esittely- ja välityspalvelu. Palvelumme kautta ei ole mahdollista ostaa vakuutusta, vaan ainoastaan sopia esitetyn vakuutustarjouksen ottamisesta sitä tarjonneen vakuutusyhtiön rekisteröidyn vakuutusasiamiehen kanssa.
 7. Palvelun käyttäjä ei tee vakuutussopimusta Vakuutustarjous.com palvelun kanssa tai sen kautta, vaan sopimus tehdään suoraan vakuutusyhtiön rekisteröidyn vakuutusasiamiehen kanssa. Vakuutustarjous.com palvelu toimii vakuutustarpeiden käsittelyyn räätälöitynä tiedonvälitys- ja kommunikaatiokanavana Palvelun käyttäjän ja vakuutusasiamiehen välillä.
 8. Palvelun käyttäjä antaa täyden suostumuksensa kaikkien Vakuutustarjous.com palveluun lisäämiensä tietojen ja vakuutustietojensa käyttöön palvelussamme mukana olevien vakuutusasiamiesten tarpeisiin Palvelun käyttäjälle suunnattujen vakuutustarjousten laskemisen mahdollistamiseksi. Myös Vakuutustarjous.com ylläpitohenkilöstöllä on oikeus tarvittaessa käsitellä kaikkia Palvelun käyttäjän Palveluun ilmoittamia tietoja. Kaikkia Palvelun käyttäjän tietoja säilytetään ja käsitellään tietoturvallisesti eikä niitä luovuteta tai siirretä palvelumme ulkopuolelle ilman henkilöasiakkaalta siihen saatua lupaa.
 9. Palvelun käyttäjä on vastuussa tietojen ja niiden sisällön ajantasaisuudesta ja paikkansapitävyydestä. Erityistä huomiota tähän tulee kiinnittää vakuutustarjousta pyydettäessä. Väärien tai vanhentuneiden tietojen ilmoittamisesta aiheutuneet mahdolliset epäselvyydet, haitat tai kulut ovat Palvelun käyttäjän omalla vastuulla.
 10. Palvelun käyttäjä on vastuussa siitä, että hän antaa vakuutusasiamiehelle kaiken vakuutustarjouksen laskemiseen tarvittavan tiedon oikein, riittävällä laajuudella ja totuudenmukaisesti.
 11. Palvelumme kautta esitettyjen vakuutustarjousten hyväksyntä täytyy viestiä vakuutusasiamiehelle. Palvelumme kautta saadun tarjouksen sopiminen täysin palvelumme ulkopuolella johtaa ilmi käydessään sekä Palvelun käyttäjän että tarjouksen tehneen vakuutusasiamiehen poistamiseen palvelustamme. Vakuutusasiamies on velvollinen ilmoittamaan Vakuutustarjous.com:lle, kun Palvelun käyttäjä on hyväksynyt vakuutustarjouksen.
 12. Palvelun käyttäjä on itse velvollinen huolehtimaan että hän reagoi ajoissa haluamaansa vakuutustarjoukseen, ja että hän tarjoaa vakuutusasiamiehelle ajoissa kaikki tarvittavat ja oikeat tiedot kelvollisen tarjouksen laskemiseksi. Vakuutustarjous.com ei ole vastuussa, jos Palvelun käyttäjä ei ehdi hyväksyä toivomaansa vakuutustarjousta annetussa määräajassa.
 13. Vakuutustarjous.com palvelu ei ota minkäänlaista kantaa Palvelun käyttäjän saamiin tarjouksiin eikä tarjoa neuvoja vakuutustarjouksen valitsemiseen tai miten saatuihin tarjouksiin tulisi reagoida. Palvelun käyttäjä on itse vastuussa itselleen sopivimman tarjouksen valitsemisesta. Vakuutustarjous.com palvelulla ei ole velvollisuutta mahdollistaa henkilöasiakkaan vakuutussopimusten paranemista millään mittarilla mitattuna.
 14. Vakuutustarjous.com ei ole vastuussa Palvelun käyttäjälle aiheutuneesta vaivasta tai kuluista, jos vakuutusasiamies on tehnyt Palvelun käyttäjälle virheellisen tarjouksen jonka henkilöasiakas on hyväksynyt.
 15. Vakuutustarjous.com ei ole vastuussa jos palvelussamme vakuutusasiamiehen kanssa sovittua vakuutustarjousta ei myönnetä Palvelun käyttäjälle. Vakuutustarjous.com ei myöskään ole vastuussa jos vakuutusasiamies jättää esitetyn tarjouksen hyväksynnän jälkeen vakuutussopimuksen tekemättä tai jos hän tekee virheen sopimuksen sisällön, laajuuden tai muun tarjoukseen liittyneen oleellisen seikan osalta.
 16. Palvelun käyttäjä on itse velvollinen huolehtimaan, että hänelle ei tule vakuutustensa osalta päällekkäisyyksiä. Vakuutustarjous.com palvelu ei irtisano Palvelun käyttäjä voimassa olevia vakuutussopimuksia. Palvelun käyttäjä on itse vastuussa vanhojen vakuutussopimustensa irtisanomisesta ja uusien sopimusten voimaantulon tarkistamisesta.
 17. Palvelun käyttäjä antaa vakuutustarjouksen hyväksymällä tarjouksen tehneelle vakuutusasiamiehelle suostumuksensa toimittaa uuteen vakuutussopimukseen liittyvät tiedot Vakuutustarjous.com tietoon.
 18. Palvelun käyttäjän tulee käsitellä omia luottamuksellisia tietojaan huolellisesti. Vakuutustarjous.com ei ole vastuussa Palvelun käyttäjän itse lisäämiensä arkaluontoisten tietojen käyttöehtojen mukaisesta näkymisestä palvelussamme.
 19. Vakuutustarjous.com palveluun ei saa lisätä mitään lainvastaista tai asiatonta sisältöä. Vakuutustarjous.com palvelulla on oikeus poistaa havaitsemansa lainvastainen tai asiaton sisältö palvelusta välittömästi ilman Palvelun käyttäjän suostumusta, eikä Vakuutustarjous.com palvelu ole velvollinen ilmoittamaan poistamisesta Palvelun käyttäjälle. Asiattomaksi sisällöksi luokitellaan esimerkiksi aikuisviihde, väkivaltasisältö tai muu palvelun luonteeseen ja tarkoitukseen sopimaton sisältö.
 20. Vakuutustarjous.com palvelulla on oikeus oikeus keskeyttää kilpailutus ja/tai poistaa Palvelun käyttäjän tiedot välittömästi ilman ennakkoilmoitusta, jos käyttöehtojen vastaista toimintaa ilmenee. Tällaisessa tilanteessa Vakuutustarjous.com ei ole Palvelun käyttäjälle korvausvelvollinen mahdollisten haittojen tai kulujen syntymisestä.
 21. Vakuutustarjous.com palvelulla on oikeus olla hyväksymättä ehtojen vastaisesta toiminnasta poistetun Palvelun käyttäjän lisäämistä uudelleen palveluun.
 22. Vakuutustarjous.com palvelu voi muuttaa sivuston rakennetta, ulkoasua ja toiminnallisuuksia sekä hyödyntää Palvelun käyttäjän palvelussa olevia tietoja palvelun kehittämiseksi ja parantamiseksi.
 23. Vakuutustarjous.com palvelu ei ole vastuussa eikä korvausvelvollinen teknisistä ongelmista johtuvista Palvelun käyttäjälle syntyvistä haitoista tai kuluista. Tällainen tekninen ongelma voi syntyä esimerkiksi käyttämämme palvelimen kaatumisesta tai palvelunestohyökkäyksen kohteeksi joutumisesta.
 24. Vakuutustarjous.com palvelu pidättää itsellään oikeuden käyttöehtojen muutoksiin.
 25. Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia.
 26. Mahdolliset riita-asiat pyritään ensisijaisesti selvittämään ja sopimaan Palvelun käyttäjän ja Lead Group Oy:n välisin neuvotteluin. Jos osapuolet eivät saavuta ratkaisua neuvottelemalla, riita-asiat ratkaistaan Oulun käräjäoikeudessa.

Kilpailutuksen ehdot

 1. Kilpailutukseen on lisättävä kaikki kilpailutuksen kannalta oleelliset tiedot.
 2. Oman kilpailutuksen tietojen käsittelyyn voi osallistua ulkopuolisia henkilöitä vain omalla vastuulla.
 3. Omien henkilö- ja yhteystietojen on oltava ajan tasalla.
 4. Kilpailuttaja hyväksyy henkilö- ja yhteystietojensa luovuttamisen tarjouspyyntöä käsitteleville vakuutusasiamiehille.
 5. Vakuutusasamiehet saavat tarkistaa kilpailuttajan henkilö- ja luottotiedot. Vakuutusasiamiehet saavat hankkia ja tarkistaa myös muita tarjouspyynnön käsittelyssä tarvitsemiaan tietoja valitsemistaan tietolähteistä.
 6. Vakuutusasiamiehet saavat milloin tahansa soittaa kilpailuttajalle tarjouspyyntöön liittyvissä asioissa.
 7. Kaiken yhteydenpidon kilpailuttajan ja vakuutusasiamiesten välillä tulee olla kielenkäytöltään asiallista.
 8. Palvelussamme aloitettua kilpailutusta ei saa viedä palvelumme ulkopuolelle.
 9. Palvelussa saatuja tarjouksia ei saa käyttää palvelumme ulkopuoliseen kilpailutukseen.
 10. Tarjouspyyntöjen tekeminen ilman tosiasiallista kilpailutustarkoitusta on kiellettyä.
 11. Kilpailutuksen voimassaolon kestoa voidaan muuttaa palvelun ylläpitäjän toimesta ilman erillistä ennakkovaroitusta.
 12. Vakuutusasiamiesten esittämiin kysymyksiin on vastattava kohtuullisessa ajassa.
 13. Vakuutustarjous.com palvelu ei ole vastuussa vakuutusasiamiesten antamien tarjousten oikeellisuudesta.
 14. Vakuutustarjous.com palvelu ei ota kantaa annettujen tarjousten valintaan.
 15. Asiattomasta vakuutusasiamiesten toiminnasta on ilmoitettava välittömästi Vakuutustarjous.com:n asiakaspalveluun.
 16. Kilpailuttaja on itse velvollinen irtisanomaan vanhat vakuutuksensa, eikä Vakuutustarjous.com ole vastuussa irtisanomatta jääneistä päällekkäisistä vakuutuksista.
 17. Palvelumme kautta hyväksytyt vakuutussopimukset ovat niitä tarjoavan ja hallinnoivan vakuutusyhtiön vastuulla.
 18. Vakuutustarjous.com palvelu ei tarjoa alennuksia tai erikoisetuja vakuutuksista käyttäjilleen.
 19. Vakuutustarjous.com palvelu ei hallinnoi tai myy vakuutuksia, vaan kaikki vakuutussopimukset tehdään suoraan vakuutusyhtiöiden kanssa.
 20. Vakuutustarjous.com palvelu ei ota kantaa nykyisten tai uusien vakuutusten sisältöön, hinnoitteluun, ehtoihin, korvauksiin tai muuhunkaan niitä hallinnoiville vakuutusyhtiöille kuuluviin seikkoihin.
 21. Vakuutustarjous.com palvelu ei ole velvollinen tarjoamaan yhtäkään tarjousta tehtyyn tarjouspyyntöön.
 22. Kilpailuttaja on itse vastuussa tietoturvallisesta palvelun käytöstä.